ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

amelyben a Protostellar Kft. (székhely: 1045 Budapest, Berlini út 47-49. 2. ép. I. em. 114., cégjegyzékszám: 01-09-203726, adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-91689/2015., képviselő: Seres Katalin, e-mail cím: protostellarkft@gmail.com), mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti Adatkezelő, ezúton tájékoztatja az eloben.hu weboldal Felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Cookie-k

1. Fogalom-meghatározások:

1.1. személyes adat: a meghatározott személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
1.2. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
1.3. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
1.4. automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
1.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
1.8. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
1.9. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
1.10. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
1.11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - személyes adatok feldolgozását végzi.
1.12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
1.13. gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
1.14. rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
1.15. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az adatkezelés folyik.
1.16. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.17. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
1.18. adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
1.19. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400)

2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalma:

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal Felhasználóinak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az Infotv. rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

3. A Felhasználók köre:

A Felhasználó a weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat. A regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó (a továbbiakban: előfizető) igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, a weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek szerinti szolgáltatásokat. A nem Előfizető, de a szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó vagy a regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a weboldalt információszerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a weboldalt látogató vagy használó nem Előfizető Felhasználót is érteni kell. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alapján Előfizető az lehet, aki a regisztráció során szükséges adatokat megadta, és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt nyilatkozatokat a weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

4. Általános rendelkezések:

4.1. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alapján az Infotv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatvédelmi Nyilatkozat szerinti adatkezeléséhez.

4.2. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy meghatározza a Felhasználó Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Infotv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, illetve rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

4.3. A Felhasználók személyes adatainak kezelésére az Adatkezelő által a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, továbbá a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél küldés, adatbázis építés, statisztikák készítése, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, illetőleg marketing célú kezelés) történő felhasználása érdekében kerül sor.

4.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a Felhasználóknak a weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot az Adatkezelő a weboldalon legkésőbb a módosított Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépése előtti 4-ik napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megváltoztatásáról a weboldal regisztrált Felhasználói részére a weboldalon elérhető felhasználói fiókon, vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépése előtt 4-ik napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel és a weboldalt és/vagy a felhasználói fiókját rendszeresen ellenőrzi. Emellett kijelenti, hogy a felhasználói fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően a Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

5. Az adatkezelés elvei:

5.1. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek:

6.1. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Nyilatkozatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Felhasználó nevét illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

6.3. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

6.4. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5. A Felhasználót tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.8. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10. A kezelt személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, illetve a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7. A kezelt személyes adatok köre:

7.1. Az adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő az alábbi adatokat is kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: a Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, e-mail cím. Ezen túlmenően a Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő az eloben.hu domain alatt elérhető internetes oldal igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, a Felhasználó által feltöltött képmás, telefonszám.

7.2. Tekintettel az Adatkezelő által üzemeltetett, az eloben.hu domain alatt elérhető tartalomszolgáltatás sajtótermék voltára, az Adatkezelő a sajtótermékben megjelenő személyek esetében kezelheti az alábbi személyes adatokat: hang- és videófelvétel, képmás és más fényképek, név, egyéb adatok.

Cookie-k

7.3. Az Adatkezelő, illetőleg az eloben.hu domain alatt elérhető internetes oldalon található bizonyos hirdetési szolgáltatók, valamint a honlap által használt Google termékek, szolgáltatások, a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

7.4. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

8. Az adatkezelés jogalapja és módja:

8.1. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célok érdekében és időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

8.2. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalán célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

8.3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

8.4. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

9. Az adatkezelés időtartama:

9.1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Nyilatkozatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

9.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le, vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

9.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

10. Rendelkezés személyes adatokkal:


10.1. A személyes adatokban bekövetkezett változások a weboldalon az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a személyes adatok törlésére is.

10.2. Az Adatkezelő hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

10.3. A személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

10.4. A személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az eloben.hu@gmail.com  címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

10.5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

11. Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

12. Külső szolgáltatók:


12.1. Az Adatkezelő egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: külső szolgáltató). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

12.2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google.

12.3. Az Adatkezelő a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat a külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a külső szolgáltató kizárólag a jelen Nyilatkozatban meghatározott célra használhatja fel.

13. Adatok törlése, zárolása:


13.1. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
13.2. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
13.3. Kezelt adatok módosítása, helyesbítése. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

14. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása:

14.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

14.2. Amennyiben az Adatkezelő az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Nyilatkozat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

14.3. Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

15. A Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek:

15.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

15.2. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül a bejelentőt értesíti a vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről.

15.3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek az előzőek szerinti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a bejelentés megvizsgálására szabott határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

16. Az Adatkezelőnél kijelölt, adatvédelemért felelős személy:

A Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy, Nagy Richárd nyújt segítséget a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 1. pontjában található email címen keresztül.

A JELEN NYILATKOZATOT AZ ADATKEZELŐ 2015. NOVEMBER HÓ 11. NAPJÁN ELFOGADTA, ÍGY AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 2015. NOVEMBER HÓ 15. NAPJÁN HATÁLYBA LÉPETT.

A weboldal cookie-kat használ a biztonságos böngészés és a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. (Részletek)

Engedélyezi a cookie-k használatát? Igen